Staff Salary

 

 

 

Remuneration for the month of JULY-2018

 

S.NO.

STAFF CODE

NAME OF THE EMPLOYEE

GROSS TOTAL

TOTAL DEDS.

NET AMOUNT.

1

18162

Mr. Mohinder singh

104380

33840

70540

2

23695

Mr. Rameshwar Dwivedi

100734

45060

55674

3

18331

Ms. Surinder Kaur

94180

32060

62120

4

18158

Ms. Anita Bhalla

76470

7060

69410

5

6250

Smt. Kavita

83608

17336

66272

6

52356

Sh. Paramjeet Singh

81255

14924

66331

7

32917

Sh.S. K. Sharma

83363

20060

63303

8

19935

Smt. Payal Gupta

83608

17336

66272

9

46371

Sunita Rani

76673

13122

63551

10

44892

Sh. Jaipal Singh

73926

13512

60414

11

18311

Sh. Manmohan Singh

91581

20060

71521

12

18308

Smt. Balpreet Kaur

82950

20060

62890

13

52665

Smt. Gurpreet Kaur

72341

12368

59973

14

55547

Mr. R N Meena

76673

17122

59551

15

46631

Mrs. Rajinder Pal Kaur

70062

11652

58410

16

70800

Mrs. Ritu Bhadana

62057

18920

43137

17

18316

Smt. Rajbir Kaur

88982

10060

78922

18

40649

Sh. N. K. Yadav

76470

23310

53160

19

32889

Smt. Vipasana

70142

10060

60082

20

61759

Smt. Kusum Lata

58639

11128

47511

21

46322

Sh. O P Sachdeva

53891

10242

43649

22

18297

Smt. Madhu Tayal

76470

20060

56410

23

25789

Sh. Priyavart Chhikara

69195

18370

50825

24

18296

Smt. Jasmail Kaur

66187

12060

54127

25

18300

Smt. Pritpal Kaur

68108

17060

51048

26

53594

Mr. Sandeep Kumar

53891

10242

43649

27

61760

Ms. Rajandeep Kaur

55874

9492

46382

28

48351

Mr. Vinod Kumar

50880

9520

41360

29

59319

Mrs. Anju Rani

45437

8504

36933

30

61514

Ms. Sonia

45437

8664

36773

31

70799

Ms. Jayshree Dharwal

48121

14552

33569

32

70801

Mr. Vikram

45361

14552

30809

33

18188

Sh.Om Parkash

40649

10030

30619

34

18286

Sh. Bhola Singh

43155

5180

37975

35

18186

Shri. Balwan Ram

40310

8030

32280

36

18282

Sh. Shinder Ram

39180

5030

34150

37

19196

Sh. Anil Kumar

39180

6030

33150

38

18281

Sh. Hardev Singh

39180

10030

29150

39

18192

Sh. Laxman Singh

41265

10180

31085